คำนวณ VAT (คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม)

โปรแกรมคำนวณ VAT (คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม) ทั้งคำนวณจากราคารวม VAT แยกเป็นราคาไม่รวม VAT และ VAT, คำนวณหา VAT จากราคาไม่รวม VAT, คำนวณหาราคาจาก VAT โดยการใส่ข้อมูลลงไปในโปรแกรม ระบบจะทำการคำนวณให้ทันที


1. คำนวณ VAT จากราคาไม่รวม VAT

ราคาไม่รวม VAT
บาท
ผลการคำนวณ
VAT
บาท
ราคารวม VAT
บาท

2. คำนวณ VAT จากราคารวม VAT แล้ว

ราคารวม VAT
บาท
ผลการคำนวณ
ราคาไม่รวม VAT
บาท
VAT
บาท

3. คำนวณราคาจาก VAT

VAT
บาท
ผลการคำนวณ
ราคาไม่รวม VAT
บาท
ราคารวม VAT
บาท
ข้อควรระวัง - หาก VAT ที่นำมาคำนวนเป็นค่าที่ถูกปัดทศนิยมมาแล้ว การคิดคำนวณราคากลับ จะมีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) คืออะไร?

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax) หรือ VAT เป็นการเก็บภาษีจากการขายสินค้าหรือการให้บริการในแต่ละขั้นตอนการผลิตและจำหน่ายสินค้าหรือบริการ ทั้งสินค้าหรือบริการที่ผลิตภายในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ โดยในประเทศไทยเริ่มมีการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มครั้งแรกในปี พ.ศ. 2535 และได้กำหนดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ที่ 10% แต่ทั้งนี้ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา คณะรัฐมนตรีได้จะออกพระราชกฤษฎีกาลดภาษีมูลค่าเพิ่มเหลือ 7% เป็นประจำทุกปี เพื่อกระตุ้นกำลังซื้อของประชาชน โดยที่ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 ที่เก็บได้ จะถูกโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่เหลืออีก 8 ส่วนจะถูกโอนให้แก่รัฐบาลกลาง
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

สูตรการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม (สูตรการคำนวณ VAT)

1. สูตรการคำนวณหา VAT จากราคายังไม่รวม VAT

วิธีคำนวณหาภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (VAT 7%) จากราคายังไม่รวม VAT สามารถทำได้โดยนำราคาสินค้า(ที่ยังไม่รวมภาษี VAT) มาคูณด้วย 7 แล้วหารด้วย 100 ซึ่งก็คือ 7% นั่นเอง (ราคา x (7 ÷ 100)) ก็จะได้ผลลัพธ์เป็นภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ VAT ของสินค้าตามต้องการ

สูตรหา VAT = ราคาสินค้าไม่รวม VAT x (7 ÷ 100)

เช่น ของราคา 100 บาท , VAT = 100 x (7 ÷ 100), ได้ VAT = 7 บาท

2. สูตรการคำนวณหา VAT จากราคารวม VAT แล้ว

วิธีคำนวณหาภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (VAT 7%) จากราคารวม VAT แล้ว สามารถทำได้โดยนำราคาสินค้า(ที่รวมภาษี VAT แล้ว) มาลบด้วย ราคาสินค้า(ที่รวมภาษี VAT แล้ว) หารด้วย 107 แล้วคูณด้วย 100 (ราคารวม VAT - ((ราคารวม VAT ÷ 107) x 100)) ก็จะได้ผลลัพธ์เป็นภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ VAT ของสินค้าตามต้องการ

สูตรหา VAT = ราคารวม VAT - (ราคารวม VAT ÷ 107) x 100)

เช่น ของราคา 100 บาท , VAT = 100 - (100 ÷ 107) x 100, ได้ VAT = 6.54 บาท (ปัดทศนิยม)

3. สูตรการคำนวณหาราคาจาก VAT

วิธีคำนวณหาราคารวม VAT เมื่อรู้ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (VAT 7%) สามารถทำได้โดยนำ VAT คูณด้วย 107 แล้วหารด้วย 7 ( VAT x 107 ÷ 7 ) ก็จะได้ผลลัพธ์เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ของสินค้าตามต้องการ

สูตรหาราคารวม VAT = VAT x 107 ÷ 7

เช่น VAT 7 บาท , ราคารวม VAT = 7 x 107 ÷ 7, ได้ ราคารวม VAT = 107 บาท

ราคาไม่รวม VAT = ราคารวม VAT - VAT = 107 - 7 ได้ ราคาไม่รวม VAT = 100 บาท

ข้อควรระวัง - หาก VAT ที่นำมาคำนวนเป็นค่าที่ถูกปัดทศนิยมมาแล้ว การคิดกลับหาราคารวม VAT จะมีความผิดพลาดขึ้น
คำนวณ VAT

คำนวณอื่นๆ


คำนวณ BMI
คำนวณ BMI
โปรแกรมคำนวณหาค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI)
คำนวณ VAT
คำนวณ VAT
โปรแกรมคำนวณ VAT (คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม) หลากหลายรูปแบบ
คำนวณน้ำหนักเด็ก
คำนวณน้ำหนักเด็ก
โปรแกรมคำนวณน้ำหนักเด็ก ที่ดีที่สุด มีกราฟเปรียบเทียบ
คำนวณส่วนสูงเด็ก
คำนวณส่วนสูงเด็ก
โปรแกรมคำนวณส่วนสูงเด็ก มีกราฟเปรียบเทียบ ทุกช่วงอายุ
เว็บไซต์นี้ใช้ cookie เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ รายละเอียด